درباره هنر اول

هنر اول در سال 1387 با هدف تولید و عرضه محصولات فرهنگی در بازار نمایش خانگی، به عنوان
بخش مهمی از صنعت ملی سینما، تاسیس شد و از همان ابتدا دو عملیات اصلی آماده سازی و
انتشار محتوا در دستور کار ما قرار گرفت. در حال حاضر شبکه فروش محصولات به صورت فیزیکی
(DVD) از طریق سیستم پخش مویرگی (در تهران) و سیستم نمایندگان فروش (با بیش از 100
نماینده در سراسر کشور) و با بیش از 8000 جایگاه عرضه محصولات فرهنگی صورت می پذیرد.