حیثیت گمشده

حیثیت گمشده

فصل سریال
قسمت 1

بابا چرا حرف منو باور نمی کنید؟ زندگی من تا امروز صبح عادی عادی بود.

قسمت 2

پاشو سوال‌های من رو جواب هاجر...!!

قسمت 3

هاجر آخرین نفری که دیده، تو بودی.. آخرین جایی که اومده اینجا بوده... تو تا گردن تو این ماجرا گیری.

قسمت 4

هاجر هزار تا خواستگار داشت... چه اشتباهی کرد که از بین اونا تو رو انتخاب کرد.

قسمت 5

ادای مظلوما رو در میاری و‌ زخم خورده ها تو‌ خودت زخمی بابا!

قسمت 6

تو نمی‌دونی من کی‌ام، چه کارایی از دستم برمیاد!

قسمت 7

پای امیر به مجلس احمد بلور باز می‌شود ولی پیدا کردن راز هاجر به این سادگی‌ها نیست…

قسمت 8

باز شدن زخم‌های قدیمی با رویارویی سعید، همسر سابق هاجر و امیر بعد از مرگ‌ او!

قسمت 9

ماجراجویی امیر به پایان می‌رسد اما این بازی برای امیر گران تمام می‌شود…